Prihlásiť

Košík je prázdny.

1 Základné ustanovenía

1.1 Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia  Europského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je Miroslava Česelková, IČO: 44153295,  L. Novomeského 2630/13, 08501 Bardejov, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Bardejov, č. živnostenského registra: 760-13455 (ďalej len: „správca“).

1.2 Kontaktné údaje správcu sú
adresa: Laca Novomeského 2630/13 , Bardejov 08501, Slovenská Republika

             email: obchod@mojebaterie.sk

             telefón: 0950202023

1.3 Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, predovšetkým odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor, alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

1.4 Správca nemenoval poverenú osobu pre ochranu osobných údajov.

2 Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

2.1 Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2.2 Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

3 Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

3.1 Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (predovšetkým pre zasielanie obchodných správ a noviniek) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovaniu priameho marketingu (predovšetkým pre zasielanie obchodných správ a noviniek) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke produktu alebo služby.

3.2 Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť, alebo ju zo strany správcu plniť, zasielanie obchodných správ a činenie ďalších marketingových aktivít.

3.3 Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu.

4 Doba uchovávania údajov

4.1 Správca uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najviac 4 roky, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

4.2 Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

5 Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

5.1 Príjemcovia osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodanie tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy, zaisťujúce služby účtovníctvo, dopravu, bankové, poštové a marketingové služby.

 

6 Vaše práva

6.1 Za podmienok stanovených v GDPR máte
-právo na prístup k svojím osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
-právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzené spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
-právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
-právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
-právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
-právo odvolať súhlas so spracovaním písomne, alebo elektronicky na adresu, alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

6.2 Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

7 Podmienky zabezpečenia osobných údajov

7.1 Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

7.2 Správca prijal technické opatrenie k zabezpečeniu dátových úložísk a úložisk osobných údajov v listinnej podobe, predovšetkým šifrovanie uložených dát na serveru a firewall.

7.3 Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

8 Záverečné ustanovenie

8.1 Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

8.2 S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

8.3 Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytol/poskytla.

Tento web používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie